RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

– w zakresie działalności prowadzonej przez Adwokata Krzysztofa Gawęckiego administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Krzysztof Gawęcki prowadzący Kancelarię Adwokacką w Zabrzu, ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6/48, NIP: 6312534016, kontakt: tel. 503 766 917, mail: krzysztof.gawecki@adwokatura.pl

– w zakresie działalności prowadzonej przez Adwokata Przemysława Jarząbka administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Przemysław Jarząbek prowadzący Kancelarię Adwokacką w Zabrzu, ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6/48, NIP: 5771941499, kontakt: tel. 697 027 606, mail: przemyslaw.jarzabek@adwokatura.pl

– w zakresie działalności prowadzonej przez Adwokata Szymona Solarskiego administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Szymon Solarski prowadzący Kancelarię Adwokacką w Zabrzu, ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6/48, NIP: 6482783445, kontakt: tel. 601 408 511, mail: szymon.solarski@adwokatura.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

-świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami,

-realizowanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie w jakim dane osobowe są niezbędne dla wykonania tego obowiązku (np. obowiązki podatkowe, księgowe, w szczególności wystawienie rachunku, faktury, prowadzenie rozliczeń finansowych),

-realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia przysługujących administratorowi roszczeń,

Podstawą przetwarzania danych jest:

a) zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych / umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe są niezbędne dla wykonania umowy, bądź dla podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) obowiązek prawny ciążący na administratorze, w zakresie w jakim dane osobowe są niezbędne dla wypełnienia tego obowiązku,

c) prawnie uzasadniony interes adminiestratora w zakresie niezbędnym dla jego realizacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom, a to w zakresie usług informatycznych i księgowych świadczonych na rzecz kancelarii, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie stosownej umowy o przetwarzanie danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na czas od dnia wyrażenia zgody do jej odwołania, jednak nie krócej niż jeden rok od dnia wyrażenia zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana powierzonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia powierzonych danych.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej.

Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.