Egzekucja alimentów od zobowiązanego mieszkającego w państwach Unii Europejskiej

W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny wyjechał zagranicę i w ten sposób próbuje uchylić się od płacenia alimentów zasądzonych od niego prawomocnym wyrokiem przez sąd polski istnieje możliwość, aby dość łatwo i skutecznie wyegzekwować od niego należności alimentacyjne.

Organem pośredniczącym i udzielającym pomocy osobom dochodzącym alimentów lub ich egzekucji od dłużników zamieszkałych za granicą jest Sąd Okręgowy w Gliwicach (właściwy dla wierzycieli zamieszkałych w obszarze okręgu gliwickiego) a podstawą jego działania – w przypadku państw będących członkami Unii Europejskiej – jest rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu zagranicą na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009, należy przedłożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach dokumenty, na podstawie których możliwym będzie wysyłanie za pośrednictwem tego Sądu stosownego wniosku o egzekucję tj.

  1. wniosek wierzyciela,

  2. wyciąg z orzeczenia (wyroku lub ugody) – formularz – załącznik I lub II do rozporządzenia – dwie wersje językowe – wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela,

  3. odpis wyroku/postanowienia zasądzającego alimenty z adnotacją sądu o prawomocności i/lub wykonalności (nie kserokopia),

  4. zestawienie zaległości alimentacyjnych (w języku polskim i języku urzędowym kraju do którego kierujemy wniosek),

  5. pełnomocnictwo dla właściwego organu centralnego w następujących państwach: Francja, Hiszpania, Czechy,

  6. jeśli dziecko uprawnione do alimentów ukończyło 16 lat należy dołączyć do wniosku (lub w trakcie postępowania przesyłać na początku każdego roku szkolnego) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,

  7. konto bankowe.

Wzory wskazanych wyżej dokumentów można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

Nasza kancelaria również udziela pomocy i niezbędnych informacji zarówno przed złożeniem wniosku jak też w trakcie postępowania.

Adwokat Krzysztof Gawęcki
503-766-917
krzysztof.gawecki@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *